VESTI

Oglas za prodaju vozila u viđenom stanju
09.12.2016
 

Zdravstvena ustanova "Apoteka Užice"


Raspisuje

OGLAS

Za prodaju vozila u viđenom stanju
Putem javne licitacijeI Podaci o vozilu: Teretno vozilo marke Volkswagen, model Caddy Furgon, registarske oznake UE028-AF, proizvedeno 2007.godine, u voznom stanju.

II Početna cena: 150.000,00 dinara

III Depozit: 15.000,00 dinara, koji se polaže na račun preduzeća broj: 840-478667-18 Uprava za Trezor sa pozivom na broj JMBG učesnika. Učesnik najkasnije do 11:50 časova 16.12.2016. godine prilaže uplatnicu o plaćenom depozitu. Učesniku čija ponuda nije prihvaćena depozit će biti vraćen, a učesniku sa najvećom ponudom uplaćeni depozit će biti uračunat u konačan obračun plaćanja kupoprodajne cene.

IV Fiksni rok plaćanja: U roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

V Predaja vozila i troškovi prevoda: Predaja vozila izvršiće se odmah najkasnije narednog dana od dana uplate cene. Poreske obaveze i troškovi prometa vozila padaju na teret ponuđača.

VI Razgledanje vozila: Vozilo se može pogledati svakog radnog dana od 09:00 -14:00 časova u dvorištu Centralnog magacina Apoteke "Užice", u Užicu, ulica Bela Zemlja bb, zaključno sa 16.12.2016. godine.

VII Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno uplate depozit i podnesu ispravnu prijavu za licitaciju. Učesnici u postupku javne licitacije moraju da ponesu ličnu kartu, a pravna lica rešenje o registraciji preduzeća i ovlašćenje preduzeća da mogu da učestvuju u licitaciji.

VIII Licitacija će se održati u petak 16.12.2016. godine, sa početkom u 12:30 časova, u prostorijama Apoteke "Užice", u ulici Dimitrija Tucovića 43.

IX Osoba za kontakt: Marija Petrović 031/514-642 i 062/8878-172

Prilozi:
Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja
Prijava za učešće na javnoj prodaji - pravna lica
Prijava za učešće na javnoj prodaji - fizička lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - pravna lica
Ugovor o prodaji motornog vozila - fizička lica