JAVNE NABAVKE - 2019. GODINA

 

JAVNE NABAVKE VELIKE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 6-2019 (metalna endotrahealna kanila)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za JNVV broj 6-2019

Konkursna dokumentacija za JNVV broj 6-2019

Prilog 1

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 6-2019

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 5-2019 (nabavka električne energije)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 5-2019

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 5-2019

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 5-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 5-2019

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 4-2019 (nabavka lekova sa Liste D/RFZO)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNVV broj 4-2019

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 4-2019

Prilog 1

Odluka o obustavi postupka za JNVV broj 4-2019

Obaveštenje o obustavi postupka za JNVV broj 4-2019

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 3-2019 (medicinsko tehnička pomagala - pelene)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 3-2019

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 3-2019

Prilog 1

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 3-2019

Rang lista

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 3-2019

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 2-2019 (medicinsko tehnička pomagala/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 2-2019

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 2-2019

Prilog 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNVV broj 2-2019

Pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor 2

Odluka o dodeli ugovora za JNVV broj 2-2019

Rang lista

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNVV broj 2-2019

Odluka o obustavi postupka za JNVV broj 2-2019

Obaveštenje o obustavi postupka za JNVV broj 2-2019

 

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI 1-2019 (lekovi sa Liste D/RFZO)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNVV broj 1-2019

Кonkursna dokumentacija za JNVV broj 1-2019

Prilog 1

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za JNVV broj 1-2019

Rang lista

Odluka o obustavi postupka za JNVV broj 1-2019

Obaveštenje o obustavi postupka za JNVV broj 1-2019

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za JNVV broj 1-2019

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5-2019 (usluge održavanja softvera - pregovarački postupak član 36. stav 1. tačka 2.)

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za JNMV broj 5-2019

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 5-2019

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 5-2019

Odluka o zaključenom ugovoru za JNMV broj 5-2019

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4-2019 (nabavka usluga održavanja računarskog programa)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 4-2019

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 4-2019

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 4-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 4-2019

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3-2019 (usluge čišćenja poslovnog prostora)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 3-2019

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 3-2019

Odgovor na pitanje 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV broj 3-2019

Odgovor na pitanje 2

Odgovor na pitanje 3

Odgovor na pitanje 4

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 3-2019

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JNMV broj 3-2019

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 3-2019 posle rešenja Republičke komisije

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2-2019 (nabavka benzina)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 2-2019

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 2-2019

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 2-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 2-2019

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1-2019 (materijal za posebne namene - papirne i PVC kese)

Poziv za dostavljanje ponuda za JNMV broj 1-2019

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1-2019

Odgovor na pitanje

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JNMV broj 1-2019

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JNMV broj 1-2019

Odluka o dodeli ugovora za JNMV broj 1-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV broj 1-2019